Kategorie
Zrychlené objednávání
-+
Kategorie

Doporučujeme

REO AMOS (https://www.reoamos.cz/)

Reklamace

  1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
       •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
          reklamy jimi prováděné,
       •  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
       •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
       •  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
       v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
       užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3.  Oprávnění kupujícího uplatňovat práva z vad zboží se nevztahují:
       •  u zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto zboží sjednána;
       •  na případy opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
       •  v případě vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození;
       •  u použitého zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím;
       •  na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených prodávajícím, výrobcem či distributorem v dokumentaci ke zboží;
       •  na vady způsobené vnější událostí (např. zásah třetí osoby nebo neodvratitelná události, atd.).
  4.  V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady; v opačném případě (zejména lze-li 
       vadu odstranit bez zbytečného odkladu) má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
       V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má prodávající právo na dodání nového zboží nebo výměnu
       součásti; opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží
       bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží
       bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  5.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
       •  pokud má zboží podstatnou vadu,
       •  pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
       •  při větším počtu vad zboží.
  6.  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení
       o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
       a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná
       k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne
       na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, 
       kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  8.  Kupující je povinen reklamaci vad provést v písemné podobě, kde krom identifikace zboží, objednávky a jejího potvrzení a vady včetně jejího popisu současně uvede, jaké právo z vad zboží uplatňuje.
       Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději do 30 dnů stanovisko k reklamaci a o vyřízení reklamace je prodávající povinen sepsat ve smyslu ust. § 2173 občanského zákoníku protokol obsahující
       alespoň následující:
       •  datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
       •  důvody reklamace;
       •  způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
       •  výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem zboží);
       •  zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny zboží), nebo;
       •  zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  9.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Požaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, 
       je prodávající povinen mu nové zboží zaslat až poté, co od kupujícího vadné zboží obdržel, anebo poté, co mu kupující prokázal, že zboží prodávajícímu odeslal.
10.  V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě
       do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
11.  Volbu způsobu reklamace má kupující.
12.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.