Kategorie
Zrychlené objednávání
-+
Kategorie

Doporučujeme

REO AMOS (https://www.reoamos.cz/)

Ochrana osobních údajů

  1.  Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Kupující – podnikatel je oprávněn použít při vyplňování objednávky kontaktní údaje svých zaměstnanců
       (případně dalších fyzických osob) stejně jako tyto údaje sdělovat pouze s  výslovným souhlasem těchto osob.
  2.  Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů kupujících výlučně za účelem dodání zboží, komunikace s kupujícím a vedené seznamu zákazníků prodávajícího. Tyto údaje nejsou
       zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího.
  3.  Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení kupujícího, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefonní číslo, emailová adresa.
  4.  Osobní údaje kupujících prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností
       z kupní smlouvy.
  5.  Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným
       třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících, a to i po skončení
       jejich pracovního poměru.
  6.  Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  7.  Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil prodávajícímu souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
       a slouží pouze k jeho nezbytné identifikaci jako strany kupní smlouvy, a ke splnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech svých práv ve smyslu
       § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  8.  Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku obchodních podmínek je kdykoliv odvolatelný.
       V případě, že má kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči Prodávajícímu jako správci osobních údajů. Kupující však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu
       může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle kupní smlouvy.
  9.  Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících, zejména zabezpečil veškerá
       datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory
       před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.
10.  Prodávající je oprávněn uchovávat e-mailovou adresu i adresu bydliště či sídla kupujícího i po poskytnutí plnění z kupní smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách zboží a aktuálních prodejních
       akcích a kupující se zasíláním těchto sdělení prodávajícím souhlasí, přičemž kupující je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout
       formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího.