Kategorie
Zrychlené objednávání
-+
Kategorie

Doporučujeme

REO AMOS (https://www.reoamos.cz/)

Ochrana osobních údajů

  1.  Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Kupující – podnikatel je oprávněn použít při vyplňování objednávky kontaktní údaje svých zaměstnanců
       (případně dalších fyzických osob) stejně jako tyto údaje sdělovat pouze s  výslovným souhlasem těchto osob.
  2.  Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů kupujících výlučně za účelem dodání zboží, komunikace s kupujícím a vedené seznamu zákazníků prodávajícího. Tyto údaje nejsou
       zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího.
  3.  Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: jméno a příjmení kupujícího, obchodní jméno podnikatele - fyzické osoby, adresa bydliště či místo podnikání, telefonní číslo, emailová adresa.
  4.  Osobní údaje kupujících prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností
       z kupní smlouvy.
  5.  Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným
       třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujících, a to i po skončení
       jejich pracovního poměru.
  6.  Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  7.  Kupující má právo na přístup k osobním údajům, k jejichž zpracování udělil prodávajícímu souhlas, a má právo na opravu těchto údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
       a slouží pouze k jeho nezbytné identifikaci jako strany kupní smlouvy, a ke splnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že si je vědom všech svých práv ve smyslu
       § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  8.  Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku obchodních podmínek je kdykoliv odvolatelný.
       V případě, že má kupující v úmyslu udělený souhlas vzít zpět, je povinen tak učinit písemně vůči Prodávajícímu jako správci osobních údajů. Kupující však zároveň bere na vědomí, že odvolání souhlasu
       může vést k nemožnosti poskytnutí plnění dle kupní smlouvy.
  9.  Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujících, zejména zabezpečil veškerá
       datová úložiště v souladu se současnými standardy zabezpečení, implementoval elektronické prostředky k ochraně dat před průnikem třetích osob, virů a jiného malware, zabezpečil své prostory
       před vniknutím nepovolaných osob, a zavedl omezení přístupu k datům prostřednictvím přístupových práv.
10.  Prodávající je oprávněn uchovávat e-mailovou adresu i adresu bydliště či sídla kupujícího i po poskytnutí plnění z kupní smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách zboží a aktuálních prodejních
       akcích a kupující se zasíláním těchto sdělení prodávajícím souhlasí, přičemž kupující je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout
       formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla prodávajícího.

Využívání souborů cookies na tomto webu

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají tyto stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží k rozlišování přecházejících uživatelů na www stránky. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
Soubory cookies tak pomáhají např.:
ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi; při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat; při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům; pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
- konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
- trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
- remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
- analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
- esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na tomto webu používáme tyto cookies pro účely cílené reklamy, které jsou poskytované 3. stranám:

Technické všeho charakteru - Esenciální
AdWords - Trackingové, Remarketingové
Facebook - Trackingové, Remarketingové
Google Analytics - Analytické, Trackingové
Sklik - Trackingové, Remarketingové
Heureka - Trackingové, Konverzní
Zboží - Trackingové, Konverzní

Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies, na které se vztahuje i e-mailová adresa (EID) souhlasíte.