Zveřejňování fotografií z akcí

Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou  pravou o podobiznách a soukromí v § 84 – 90 obč. zák. V § 89 je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“.
Osoba účastnící se akce REO AMOS, spol. s r.o.  bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby REO AMOS, spol. s r.o. bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech REO AMOS, spol. s r.o., v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti REO AMOS, spol. s r.o.
Osoba účastnící se akce REO AMOS, spol. s r.o.  má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:
e-mailovou zprávou na adresu: ostrava@reoamos.cz
písemným oznámením zaslaným na adresu:  REO AMOS, spol. s r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava